Bases específiques reguladores de subvencions per al finançament d’activitats d’utilitat pública i interés social, a desenvolupar en l’àmbit de la participació ciutadana i acció comunitària durant l’any 2019

Compartir

Estes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions, mitjançant concurrència competitiva, destinades a les entitats sense ànim de lucre o grups estables de Mutxamel per a ajudar a les despeses derivades dels projectes o activitats en els àmbits de la participació i acció comunitària descrits en la Base Tercera.

Document (pdf)

Sol·licitud (pdf)

Programa Activitats (pdf)

Memòria Activitats (pdf)

Declaració Responsable (pdf)

Sol·licitud de pagament únic o fraccionat (pdf)