Bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions per al finançament d’activitats d’utilitat pública i interés social, que es desenvolupen en l’ambit de la participació ciutadana i acció comunitària, durant l’any 2020

Compartir

Any 2020

Bases (pdf)

Sol·licitud Model Nº1 (pdf)

Programa d’Activitats Model Nº2 (pdf)

Memòria de Activitats Model Nº3 (pdf)

Declaració Responsable Model Nº4 (pdf)

Sol·licitud Pagament Únic o Fraccionat Nº5 (pdf)