Bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions per al finançament d’activitats d’utilitat pública i interés social, a desenvolupar en matèria de joventut, durant l’any 2019

Compartir

Estes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions, mitjançant concurrència competitiva, destinades a entitats sense ànim de lucre o grups estables de Mutxamel per a ajudar-les
en les despeses derivades de projectes o activitats en matèria de Joventut durant l’any 2019, que fonamentalment impulsen iniciatives col·lectives de jóvens amb serveis o activitats que Complementen els programes o projectes municipals en matèria de joventut i d’ocupació del temps lliure.

Document (pdf)


AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD PER A SUBVENCIONS JUVENILS
Edicte d’ampliació termini (pdf)