Avís legal

Compartir

AVÍS LEGAL – CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL D’INTERNET.

Avís Legal i Condicions d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús del Portal d’Internet de l’Ajuntament de Mutxamel (d’ara en avant, “l’Ajuntament”) situada en la URL www.mutxamel.org (d’ara en avant, el “Portal Web”).

Este Portal Web complix amb el que establix l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Article 39. Portal d’internet.

S’entén per portal d’internet el punt d’accés electrònic que té com a titular una Administració Pública, organisme públic o entitat de Dret Públic que permet l’accés a través d’internet a la informació publicada i, en el seu cas, a la seu electrònica corresponent.

S’entendrà per Usuari a tota persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els serveis i activitats desenvolupades en el Portal Web.

L’accés, navegació i utilització d’este Portal Web implica per part de l’Usuari l’acceptació expressa, inequívoca i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions Generals d’ús del Portal Web.

DADES DE L’ENTITAT TITULAR DEL PORTAL WEB

La titularitat del Portal Web www.mutxamel.org pertany a:

 • Raó Social: Ajuntament de Mutxamel.
 • NIF: P0309000H
 • Domicili: Av. Carlos Soler, 46. 03110 Mutxamel (Alacant)
 • Telèfon: 965956960
 • Correu corporatiu: alcaldia@mutxamel.org

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents Condicions regulen l’accés als continguts i serveis oferits per l’Ajuntament a través del Portal Web, així com la utilització d’estos per part dels usuaris.

L’Ajuntament es reserva el dret a modificar la configuració, presentació i contingut del Portal Web, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització.

ACCÉS

L’accés als continguts i la utilització dels serveis proporcionats per www.mutxamel.org té caràcter gratuït, i està subjecte a les Condicions Generals d’ús dels continguts del Portal Web contingudes en este Avís Legal.

L’accés i navegació a través del Portal Web no requerix registre, tot i que determinats serveis presents o futurs inclosos en el mateix poden requerir-ho. En cas d’accedir a la Seu Electrònica per a realitzar alguna transacció a través d’esta, la seua identificació i (en el seu cas) signatura electrònica seran requerides.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El present Portal Web es regix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari pel Portal Web o la utilització dels serveis oferits a través del Portal Web, implique una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’estos drets per part de l’Ajuntament.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguen titularitat de l’Ajuntament o de terceres Empreses o Organismes, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de l’Ajuntament o dels seus legítims propietaris. Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i/o serveis inclosos en el Portal Web.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal Web de conformitat amb la Llei i amb les presents Condicions Generals.

L’Usuari s’obliga així mateix a abstindre’s d’utilitzar el Portal Web amb finalitats o efectes il·lícits, il·legals o contraris al que s’establix en estes Condicions Generals.

En utilitzar els serveis, l’Usuari manifesta la seua conformitat amb estes Condicions Generals, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers a través dels serveis proporcionats per www.mutxamel.org qualsevol classe de material que de qualsevol forma contravinga la legislació vigent. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat en línia ni cadenes de missatges i a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers a través dels serveis proporcionats per www.mutxamel.org qualsevol classe de continguts que, entre altres:

 • Incomplisquen la normativa sobre protecció de dades personals i garantia de drets digitals.
 • Incórreguen en activitats il·lícites o il·legals que, de qualsevol forma, atempten contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en la resta de l’ordenament jurídic.
 • Induïsquen, inciten o promoguen actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o discriminatòries.
 • Incorporen missatges delictius, violents o degradants.
 • Siguen contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
 • Infringisquen la normativa sobre secret de les comunicacions.
 • Provoquen per les seues característiques (com a format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Portal Web.

COMUNICACIONS.

L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne l’Ajuntament per qualsevol comunicació que subministre personalment o al seu nom, i assolirà esta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’esta.

RESPONSABILITATS I GARANTIES.

A causa de les característiques d’un Portal Web i les dependències tecnològiques (internes i externes) que ho condicionen, l’Ajuntament no pot garantir ni fer-se responsable de:

 1. La continuïtat dels continguts del Portal Web.
 2. L’absència d’errors en estos continguts o productes.
 3. La invulnerabilitat del Portal Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adopten en este.
 4. L’absència de virus i/o altres components nocius en el Portal Web o en el servidor que el subministra.
 5. Els danys o perjudicis que cause, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringisca les condicions, normes i instruccions que l’Ajuntament establix en el Portal Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Portal Web.

L’Ajuntament declara que adopta, manté i evoluciona les mesures apropiades, dins de les seues possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a mantindre la disponibilitat del Portal Web, protegir la integritat dels seus continguts i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris, tot això dins del marc de la legislació vigent a cada moment, principalment Esquema Nacional de Seguretat, Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals i els seus desenvolupaments.

Si l’Usuari té coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que poguera suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, ha de notificar-ho immediatament a l’Ajuntament perquè puga procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB.

El Portal Web pot contindre enllaços a altres pàgines Web mitjançant diferents botons, enllaços, bàners, etc., els quals podrien ser gestionats per tercers. L’Ajuntament no té facultat ni mitjans per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguen establir enllaços des del seu Portal Web.

En conseqüència, l’Ajuntament no assumirà cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines Web a les quals es poguera establir un enllaç des del Portal Web, en concret i entre d’altres, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En este sentit, si els Usuaris tingueren coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’estes pàgines Web de tercers, han de comunicar-ho immediatament a l’Ajuntament a l’efecte que es procedisca a deshabilitar l’enllaç d’accés a esta.

L’establiment de qualsevol mena d’enllaç des del Portal Web a un altre lloc web alié no implicarà que existisca algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre l’Ajuntament i el responsable del lloc web alié.

ENLLAÇOS EN ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTINACIÓ Al PORTAL WEB DE L’AJUNTAMENT.

Si qualsevol Usuari, Entitat o Lloc web vol establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Portal Web ha d’atindre’s a les estipulacions següents:

 1. L’enllaç solament es podrà dirigir a la Pàgina Principal o Home del Portal Web, excepte autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament.
 2. En la pàgina que establix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que l’Ajuntament ha autoritzat tal enllaç, llevat que l’Ajuntament ho haja fet expressament i per escrit.
 3. L’Ajuntament no autoritza l’establiment d’un enllaç al Portal Web des d’aquelles pàgines Web que continguen materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguen l’ordre públic i/o les normes socials generalment acceptades.

L’Ajuntament no té facultat ni mitjans per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguen establits enllaços amb destinació al Portal Web. Per tant, l’Ajuntament no assumix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc web que establix eixe enllaç amb destinació al Portal Web.

XARXES SOCIALS.

L’Ajuntament està present actualment, en les xarxes socials on considera oportú establir presència. L’Ajuntament, com a administrador de les seues instàncies pròpies en estes xarxes, podrà decidir no publicar i/o esborrar qualsevol contingut publicat en estes.

En qualsevol cas, l’Usuari és l’únic responsable dels continguts que publique en les xarxes socials de l’Ajuntament, sent plenament aplicable a les xarxes socials els preceptes especificats en el capítol UTILITZACIÓ DEL PORTAL WEB en este mateix document.

POLÍTICA DE GALLETES.

La Política de galletes de www.mutxamel.org queda determinada pel que s’establix en el document de POLÍTICA DE GALLETES.

POLÍTICA DE PRIVACITAT.

La Política de privacitat de www.mutxamel.org queda determinada pel que establix el document PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ, la qual s’atindrà en tot moment al requerit en la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

DURACIÓ I MODIFICACIÓ.

L’Ajuntament podrà modificar els termes i condicions ací estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix este Avís legal o a través de qualsevol mena de comunicació dirigida als Usuaris.

La vigència temporal d’este Avís legal, per tant, no s’establix en un període concret de temps. Només el contingut present en un moment determinat, excepte indicació expressa de la seua pèrdua de vigència, constituïx el contingut vigent d’este Avís legal.

Amb independència del que es disposa en les condicions particulars (si existiren), l’Ajuntament podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Portal Web, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap reparació.

GENERALITATS.

En cas d’existir discrepància entre el que s’establix en este Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic (si existiren), prevaldrà el que es disposa en estes últimes.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’este Avís Legal foren considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, esta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l’Avís Legal.

El no exercici o execució per part de l’Ajuntament de qualsevol dret o disposició continguda en este Avís Legal no constituirà una renúncia a este, excepte reconeixement i acord per escrit per part seua.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE.

Les relacions establides entre l’Ajuntament i l’Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa espanyola vigent.

L’Ajuntament i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sant Vicent del Raspeig.