Audiència i informació pública

participación
Compartir

Els tràmits d’audiència i informació pública tenen per objecte recaptar l’opinió dels ciutadans titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte d’Ordenança o Reglament ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representen, així com obtindre quantes aportacions addicionals puguen realitzar altres persones o entitats.

EXPEDIENT


MODIFICACIÓ APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT COMISSIONS TÈCNIQUES DE SERVEIS SOCIALS

L’Ajuntament Ple, en sessió de 13 de març de 2023, va adoptar, entre altres, l’acord per a aprovar inicialment el Reglament de Creació i Funcionament de la Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de les Prestacions Econòmiques, Comissió d’Intervenció Social i Comissió Tècnica Organitzativa dels Serveis Socials d’Atenció Primària de Mutxamel.

Així mateix d’acorda establir un període d’informació pública i audiència als interessats, per un termini de 30 dies hàbils des de la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, indicant que en cas que no s’haguera presentat cap reclamació o suggeriment s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins llavors provisional.

BOP (pdf)


PUBLICACIÓ APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL

BOP (pdf)


INFORMACIÓ PÚBLICA I AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS ORDENANÇA REGULADORA SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

Publicat Edicte en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant de data 8 d’abril de 2022, se sotmet el text inicialment aprovat de l’ordenança a la informació pública i audiència dels interessats per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, per a la presentació de reclamacions i suggeriments per part dels interessats, podent accedir al text íntegre de l’Ordenança en la pàgina web municipal (www.mutxamel.org), així com en l’Àrea de Serveis a la Persona, Av. Carlos Soler, 64, 4a Planta – 03110 Mutxamel.

Ordenança (pdf)

Sol·licitud (pdf)

Barem (pdf)


Aprovació Inicial Pla d’Actuació Municipal d’Incendis Forestals (fins el 09/05/2022)

Certificat Acord Aprovació Inicial (pdf)

Pla d’Actuació Municipal d’Incendis Forestals Mutxamel (pdf)


Aprovació Inicial Pla Territorial Municipal d’Emergències (PTM) de Mutxamel (fins el 09/05/2022)

Certificat Acord Aprovació Inicial (pdf)

Pla Territorial Municipal d’Emergències (PTM) Mutxamel (pdf)


Aprovació Inicial Reglament del Mercat Municipal de Mutxamel (fins el 06/07/2022)

Certificat Aprovació Inicial (pdf)


Manual Corporatiu (22/06/2022)

L’Ajuntament de Mutxamel presenta el Manual Corporatiu que buscar crear una nova imatge de marca més moderna i actualitzada.

Es procedeix a la publicació de la present providènciai del “Manual Corporatiu Ajuntament de Mutxamel” en la pàgina web de l’Ajuntament de Mutxamel, durant un termini de 20 dies hàbils, indicant que la presentació de suggeriments i opinions es farà a través de la seu electrònica de l’ajuntament, situada en la mateixa pàgina: www.mutxamel.org


Aprovació Inicial Ordenança del Servei Major a Casa (fins el 09/12/2022)

Publicat Edicte en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 203, de 25 d’octubre de 2022, relatiu a l’aprovació inicial de l’Ordenança del Servei de Major a Casa, aprovat pel Ple Municipal en sessió de 29 de setembre de 2022.

Se sotmet el text inicialment aprovat de l’ordenança a la informació pública i audiència dels interessats per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, per a la presentació de reclamacions i suggeriments per part dels interessats, podent accedir al text íntegre de l’Ordenança en la pàgina web municipal (www.mutxamel.org), així com en l’Àrea de Serveis a la Persona, Av. Carlos Soler, 64, 4a Planta – 03110 Mutxamel.

Reglament (pdf)

Edicte d’Aprovació (pdf)