Atenció jurídica a la dona

El servei d´Atenció Jurídica a la Dona és un servei públic i gratuït dirigit a totes les dones de Muxtamel que oferix informació, assessorament i intervenció jurídica extrajudicial en totes aquelles matèries que els afecten, entre altres:

JUSTÍCIA GRATUÏTA: informació dels requisits necessaris i, si escau, facilitació de la documentació i derivació al SOJ per a l´obtenció del dret al benefici de Justícia Gratuïta per a, entre altres, la designació de l´Advocat del Torn d´Ofici necessari per a la defensa dels seus interessos.
DRET DE FAMÍLIA: separació, divorci, unions de fet, filiació, guarda i custòdia, règim de visites, pensió alimentària i pensió compensatòria, impagaments d´aliments, execucions de sentències, etc.
DRET LABORAL I SEGURETAT SOCIAL: acomiadaments, salaris, drets de conciliació, maternitat, incapacitat, viduïtat, orfandat, dependència etc..
DRET CIVIL: herències, arrendaments, habitatge, incapacitats etc..
DRET ADMINISTRATIU: ajudes, reclamacions, deutes, recursos administratius etc.
DRET PENAL: maltractaments, violació, assetjament sexual, impagament de pensions etc.

Dimecres de 9,30 a 12,30 hores
Petició de cita prèvia
965 95 64 40 Ext.: 730,731
Av. Carlos Soler, 64