Altres tributs – Ingresos

Compartir

FORMA DE PAGAMENT 
Els ingressos que no tinguen caràcter periòdic, o la periodicitat del qual és diferent a la descrita en la taula anterior, es faran efectius a través dels documents de pagament emesos per l´Ajuntament de Mutxamel.

LLOC 
Les liquidacions hauran de ser ingresades en qualsevol de las següents entitats financieres:
CAIXABANK, BANKIA, CAJAMAR CAJA RURAL, BANCO VALENCIA, B.B.V.A., SABADELL C.A.M, BANESTO, BANCO SANTANDER, BANCO POPULAR Y CAJA MURCIA.

TERMINIS 
TERMINIS LEGALS PER A EFECTUAR L´INGRÉS (Artículo 62 de la L.G.T.):
A)Rebuda la notificació entre els dies 1 al 15 de cada mes, fins al dia 20 del mes següent, estos dos inclusivament.
B)Rebuda la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins al 5 del 2n mes posterior, estos dos inclusivament.
Quan algun d´estos terminis acabe en dia inhàbil quedarà automàticament ampliat el seu termini fins al dia inmediatament posterior.
L´inici del període executiu determina el recàrrec del 20% de l´import del deute, així com el dels interessos de demora corresponents. Dit recàrrec será del 5% quan el deute tributari no ingressat se satisfaga abans de la notificació de la providència d´apremi.(art.28 LGT)”

RECURSOS 
Podrà interposar Recurs de Reposició, prèviament al Contenciós-Administratiu, en el termini d´un mes, comptat des del dia següent al de la notificació expressa, i davent el mateix Òrgan que dictà l´acte, en la forma i condicions a què esrefereix l´art. 14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aproeva el Text Refundit de la Lley Reguladora de les Hisendes Locals.
No obstant això, podrà interposar qualsevol altre recurs que estime procedent.