AJUDES OBRES REHABILITACIÓ CENTRE HISTÒRIC I MILLORA ACCESSIBILITAT

Fachada Ayuntamiento
Compartir

11/11/2021

L’Ajuntament de Mutxamel va aprovar en el Ple del passat mes d’octubre les Bases reguladores de la Convocatòria de Subvencions destinades a la Rehabilitació d’immobles situats en el Nucli Històric Tradicional i millora de les condicions d’accessibilitat dels Edificis de Mutxamel. Es tracta de 2 línies de subvencions diferents, però a les quals es pot optar simultàniament sempre que es complisca amb els requisits de cadascuna d’elles. El total destinat a esta anualitat és de 40.000 €, a repartir per mitats entre les dos línies.

La primera és la referida a immobles situats en el Nucli Històric Tradicional que compten amb una antiguitat superior a 50 anys, i que a diferència de l’última convocatòria d’esta mena d’ajudes, no sols afecta les obres a realitzar en la façana principal, sinó també en les cobertes i mitgeres.

Per a estos immobles, serà preceptiu això sí, comptar ja i tindre en vigor l’Informe d’Avaluació d’Edificis, els honoraris de redacció dels quals també s’inclouen entre els conceptes subvencionables, igual que els de redacció de projectes, direcció d’obra i d’execució, certificats, etc. El total de l’ajuda al qual es pot optar per esta línia serà de fins a un 40% per a immobles que compten amb algun grau de protecció, i fins al 30% per als restants.

La segona línia és la destinada a actuacions que milloren l’accessibilitat dels immobles, i se subvencionarà fins a un 30% del cost de les obres, com ara l’eliminació de barreres arquitectòniques mitjançant rampes, instal·lació d’ascensors… En este cas, l’edifici ha de ser anterior a l’any 1996, si bé s’establix l’excepció per a immobles més recents on visca alguna persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

El termini per a sol·licitar estes ajudes acaba el pròxim 20 de novembre, si bé és important destacar que poden optar-hi totes aquelles obres que s’hagen executat ja durant el present any 2021, i que ja està prevista també esta mateixa convocatòria en els Pressupostos de l’exercici 2022.

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/11/10_214/2021_011046.pdf