Adquisició del subministrament per mitjà de rènting de dos vehicles per a la Policia Local

Compartir

  Plec de Clàusules Administratives Particulars

 

 

 

Últim dia de presentació de proposicions: 20 de desembre  de 2017

INFORMACIÓN COMPLEMENTÀRIA
Per Resolució d’Alcaldia de data 14 de desembre de 2017, s’ha rectificat errors de fet advertits en el Plec de Condicions Administratives i en el Plec de Prescripcions Tècniques, consistent en:
1.- En el Plec de Condicions Administratives, clàusula 7.3: “El adjudicatari tindrà dret a l’abonament de l’import del preu del lloguer mensual…”
2.- En el Plec de Prescripcions Tècniques, clàusula del pressupost: “…Por el contrari, de no arribar als quilòmetres l’abonament s’haurà de realitzar a l’Administració amb un cost de 0,023EUR”

MESA DE CONTRACTACIÓ: dilluns 8 de gener, a les 10:30 hores. Acte d’obertura de pliques en La Sala d’Actes de l’Ajuntament

Acta Mesa de Contractació

Acord d’Adjudicació

Data de formalització: 28 de març de 2018