Servici de Fisioteràpia en el Casal de la 3ª Edat

Compartir

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Plec de Prescripcions Tècniques

Anunci licitació BOP

Últim dia de presentació de proposicions 28 de desembre de 2017

MESA DE CONTRACTACIÓ: dilluns 8 de gener, a les 10:30 hores. Acte d’obertura de pliques en La Sala d’Actes de l’Ajuntament

Acta Mesa de Contractació

Acord d’Adjudicació

Data de formalització del contracte: 26 de febrer de 2018.